Door gebruik te maken van deze website of door op 'Accepteer' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.
+ U bent niet ingelogd: Inloggen

Ts_logo_sinds1921

nAlle boeken

Algemene voorwaarden De Tijdstroom UitgeverijArtikel 1 Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van De Tijdstroom Uitgeverij op haar internetsites en op alle overeenkomsten die via haar internetsites tussen De Tijdstroom Uitgeverij en Afnemer worden aangegaan tot het leveren van boeken, tijdschriften of andere producten (hierna: de overeenkomst). Door Afnemer gehanteerde algemene of andere voorwaarden - waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan - worden door De Tijdstroom Uitgeverij uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst.

Artikel 2 Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De Tijdstroom Uitgeverij: De Tijdstroom Uitgeverij B.V., gevestigd op Janskerkhof 26 te Utrecht (3512BN). Ingeschreven in het Handelsregister te Utrecht, nummer 32077697. Internetsite: de plaats op het internet waar De Tijdstroom Uitgeverij de mogelijkheid biedt om door middel van elektronische communicatie een bestelling bij haar te doen, www.tijdstroom.nl. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met De Tijdstroom Uitgeverij via haar internetsite een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van één of meer producten.

Artikel 3 Aanbieding, bestelling en totstandkoming van overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen van De Tijdstroom Uitgeverij zijn vrijblijvend. Een aanbod op de internetsite kan door De Tijdstroom Uitgeverij binnen twee werkdagen na ontvangst van een bestelling van Afnemer worden herroepen, in welk geval er geen overeenkomst tot stand komt.
3.2. De overeenkomst komt tot stand door een bestelling van Afnemer via de internetsite en schriftelijke aanvaarding (per e-mail of anderszins) van deze bestelling door De Tijdstroom Uitgeverij.
3.3. Ter zake van gewisselde communicatie en gedane bestellingen, leveringen en betalingen worden de systemen en administratie van De Tijdstroom Uitgeverij geacht een juiste weergave hiervan te bevatten, behoudens bewijs van het tegendeel door Afnemer.
3.4. Gegevens die Afnemer in het kader van een bestelling op de internetsite opgeeft, kunnen worden opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de toepasselijke wetgeving. Voor zover Afnemer constateert dat gegevens over hem niet juist zijn, zal hij De Tijdstroom Uitgeverij daarvan in kennis stellen.

Artikel 4 Prijzen

4.1. Levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de internetsite vermelde prijzen en tarieven. Prijzen die door De Tijdstroom Uitgeverij of haar toeleveranciers op andere wijze dan op de internetsite zijn afgesproken of kenbaar gemaakt, binden De Tijdstroom Uitgeverij niet voor producten die via de internetsite worden besteld, tenzij dat tussen De Tijdstroom Uitgeverij en Afnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders is afgesproken.
4.2. Alle door De Tijdstroom Uitgeverij gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
4.3. De Tijdstroom Uitgeverij behoudt zich het recht voor de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetsite worden vermeld. Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Artikel 5 Levering

5.1. Bestelde producten worden aan Afnemer geleverd door aflevering, in casu: bezorging van de goederen aan het daartoe door Afnemer opgegeven adres dan wel, indien de goederen daar niet in ontvangst genomen of in een postbus achtergelaten kunnen worden, achterlating aan dat adres van een schriftelijke mededeling waarin wordt vermeld hoe geadresseerde in het bezit van de goederen kan komen. De goederen zijn voor risico van Afnemer vanaf het moment van aflevering.
5.2. De Tijdstroom Uitgeverij streeft ernaar bestelde producten aan Afnemers in Nederland en België af te (doen) leveren binnen vijf werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst. Deze termijn, alsmede enige andere op de internetsite genoemde termijn voor een prestatie van De Tijdstroom Uitgeverij, is uitdrukkelijk indicatief en geen fatale termijn.
5.3. De Tijdstroom Uitgeverij is gerechtigd nakoming van enige verplichtingen jegens Afnemer op te schorten zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens De Tijdstroom Uitgeverij, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.

Artikel 6 Facturering en betaling

6.1. Facturering geschiedt door De Tijdstroom Uitgeverij in beginsel gelijktijdig met de aflevering van de bestelde goederen.
6.2. Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na aflevering op een door De Tijdstroom Uitgeverij aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij via ideal, creditcard of anderszins (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden.
6.3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Tijdstroom Uitgeverij is het Afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens De Tijdstroom Uitgeverij te verrekenen met een vordering van Afnemer op De Tijdstroom Uitgeverij, uit welke hoofde dan ook.
6.4. De Tijdstroom Uitgeverij heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, een automatische incassomachtiging, contante betaling, of zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.
6.5. In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is De Tijdstroom Uitgeverij gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan Afnemer in rekening te brengen. In dat geval is De Tijdstroom Uitgeverij tevens gerechtigd van Afnemer vergoeding te vorderen van alle werkelijk gemaakte gerechtelijke (waaronder advocatenkosten) en buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 7 Reclames en klachten; retourzendingen

7.1. Afnemer dient klachten over de geleverde producten binnen één week na aflevering schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan De Tijdstroom Uitgeverij mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens De Tijdstroom Uitgeverij ter zake van gebreken in geleverde producten en/of diensten.
7.2. Indien aan Afnemer een niet besteld of een beschadigd product is afgeleverd, is Afnemer gerechtigd een product aan De Tijdstroom Uitgeverij retour te zenden. Afnemer is verplicht retour te zenden producten in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij een retourzending schriftelijk de reden daarvan mee te delen. Na ontvangst van de retour gezonden producten zal De Tijdstroom Uitgeverij, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog het door Afnemer bestelde product respectievelijk een onbeschadigd product leveren.
7.3. Indien Afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen 8 dagen na aflevering te retourneren aan De Tijdstroom Uitgeverij. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het geretourneerde product onbeschadigd is. De kosten voor de retourzendingen zijn geheel voor rekening van de Afnemer. Na ontvangst van het retour gezonden product zal De Tijdstroom Uitgeverij binnen 30 dagen het betaalde bedrag terugbetalen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1. De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het product.
8.2. De totale aansprakelijkheid van De Tijdstroom Uitgeverij wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (exclusief BTW).
8.3. Aansprakelijkheid van De Tijdstroom Uitgeverij voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 8.2. is uitgesloten.

Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst

9.1. De Tijdstroom Uitgeverij heeft het recht de overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
- Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
- aan Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
- Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Tijdstroom Uitgeverij ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

De Tijdstroom Uitgeverij behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde (roerende) zaken voor totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens De Tijdstroom Uitgeverij uit hoofde van enige overeenkomst tot levering van boeken of andere producten, verplichtingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van De Tijdstroom Uitgeverij) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Tijdstroom Uitgeverij enig door De Tijdstroom Uitgeverij aan Afnemer geleverd en/of ter beschikking gesteld boek of elektronisch product, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in deze leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 12 Overmacht

Onder overmacht voor De Tijdstroom Uitgeverij wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van De Tijdstroom Uitgeverij noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door Afnemer besteld product tijdelijk bij De Tijdstroom Uitgeverij of haar toeleverancier niet meer voorradig is.

Artikel 13 Toepasselijkheid recht en geschillen

13.1 Op elke door De Tijdstroom Uitgeverij met Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen, die behoren bij de door De Tijdstroom Uitgeverij met de Afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht.

Utrecht, september 2013

Artikel toegevoegd


is in uw winkelmand geplaatst.

Verder winkelen?

Nu bestellen